تبلیغات
ZAMANGHAYBAT - ادیان(5)
ZAMANGHAYBAT
اللهم عجل لولیک الفرج
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
ایران باستان
1- آیین مغان
قبل از ظهور زردشت ، یعنى پیش از پادشاهى مادها، بومیان غیر آریایى ایران یعنى داشتند كه آیین مغان نامیده مى شود. كلمه مغ (مگوش ) در زبان قدیم ایران به معناى خادم بوده است . به نظر مى رسد مغان سكنه بومى ایران بوده اند و مانند دراویدیان هندوستان ، پس از ورود آریاییان سرزمین خود را تسلیم آنان كرده اند. واژه المجوس كه در زبان عربى به زردشتیان اطلاق مى شود، از همین كلمه مگوش مى آید.
برخى از پژوهشگران معتقدند كه دوگانه پرستى یعنى ایمان به خداى خیر و خداى شر در دین زردشتى از مغان قدیم ایران آمده است ؛ زیرا در كتاب گاتها كه قدیمترین بخش اوستا و داراى صبغه ایرانى است ، چیزى در مورد دو گانگى یافت نمى شود، ولى از كتابهاى تاریخى بر مى آید كه مغان قدیم دو گانه پرست بوده اند. مغان به رستاخیز نیز ایمان داشتند.
2- مهرپرستى
به عقیده مهرپرستان ، خداى مهر روزى به صورت انسانى در یك غار ظهور كرد و شبانانى كه در آن مكان به چرانیدن گوسفند مشغول بودند، به وى ایمان آوردند. آنگاه خداى مهر، گاو نرى را كشت و خون او را بر روى زمین افشاند. هر جا كه قطره اى از خون او افتاد، سرسبز و بارور شد. وى پس از چند سال به آسمان رفت و روان او پیوسته براى كمك به بندگان خود در زمین آماده است .
از آنجا كه به عقیده مهرپرستان ، خداى مهر در آغاز در غارى ظاهر شد، آنان معابد خود را در غارها مى ساختند و درون آن به پرستش مهر مى پرداختند. برخى از آن معابد متروكه اكنون در بخشهایى از اروپا یافت مى شود.
1- 2- مبادى ، رسوم و عبادات
كسانى كه به دین مهرپرستى روى مى آوردند، لازم بود از هفت مرحله بگذرند و در هر مرحله به وى نامى مى دادند. مثلا در مرحله پنجم او را پارسى و در مرحله ششم آفتاب و در مرحله هفتم پدر مى نامیدند، سپس ‍ مراسم نان و عسل كه یادآور مراسم نان و شراب مسیحیت است ، انجام مى شد و سرانجام وى را با خون گاو تعمید مى دادند.
گفته مى شود بسیارى از اعتقادات و آیینهاى مسیحیت از مهرپرستى گرفته شده است .
3- دین زردشت
هنگامى كه چند قرن بر ورود آریاییان به ایران گذشت این قوم اندك اندك به شهر نشینى روى آوردند و این مساءله در جهان بینى ایشان تاءثیر گذاشت .
در آن روزگار انسان اصلاح گرى بر خاست و آریاییان را كه خواستار ترك خرافات قدیم بودند، به آیین تازه اى دعوت كرد و آیین مغان را برانداخت . این پیامبر مصلح كه خود را فرستاده خداى خوبى و روشنایى معرفى مى كرد، زردشت نام داشت . وى مدعى بود آیین خود را از آهورمزدا دریافت كرده تا جهان را از تیرگیها پاك كند و آن را به سوى نیكى و روشنایى رهنمون شود.
زردشتیان به نامهایى چون گبر و مجوسى و پارسى خوانده مى شوند. كلمه ((گبر)) در زبان سریانى به معناى كافر از از جانب دیگران به آنان اطلاق گردیده و واژه ((المجوس )) در دستور زبان عربى ، اسم جنس جمعى و مفرد آن مجوسى است . ((المجوس )) در قرآن كریم (حج :17) در كنار پیروان ادیان دیگر یافت مى شود. اكثر علماى اسلام زردشتیان را اهل كتاب دانسته اند. احادیثى نیز در این باب موجود است . آیین زردشت حدود یك قرن قبل از میلاد تحول یافت و آن صورت تحول یافته را آیین مزدیسنى مى نامند. مزدیسنا در لغت به معناى ستایش مزداست .
1- 3- سرگذشت زردشت
دانشمندان در مورد وجود تاریخى پیامبر ایران باستان شك دارند، اما بیشتر آنان وجود وى را نفى نمى كنند. زردشت ، زرتشت ، زرادشت ، زراتشت ، زردهشت و كلماتى از این قبیل از واژه ((زرثوشتر))(Zarathushtra) در گاتها (بخشى از كتاب آسمانى زردشت ) مى آید كه طبق نظریه صحیحتر معادل زرد اشتر یعنى دارنده شتر زرد است .
نام پدرش پوروشسب یعنى دارنده اسب پیر، نام مادرش دغدو یعنى دوشنده گاو ماده و نام خاندان وى سپیتمه یعنى سپید نژاد بود.
طبرى مورخ مشهور اسلام و پیروان او زردشت را از فلسطین مى دانند و مى گویند وى از آنجا به ایران آمده است ، اما قول صحیح و معروف آن است كه وى ایرانى و اهل آذربایجان بوده است و محل برانگیختگى او را كوهى نزدیك دریاچه ارومیه مى دانند.(11)
درباره زمان زردشت نیز اختلاف است و زمان وى حتى به 6000 سال قبل از میلاد نیز برده شده است . اما بر اساس نظریه مشهور، وى در سال 660 قبل از میلاد به دنیا آمد و در 630 قبل از میلاد (در سن 30 سالگى ) به پیامبرى مبعوث شد. وى در سال 583 ق .م . در سنن 77 سالگى در آتشكده اى در بلخ (افغانستان ) توسط لشكر قومى مهاجم به شهادت رسید.
گر چه بعثت زردشت در شاهنامه فردوسى آمده است ، اما متاءسفانه آن حادثه در قسمت افسانه اى آن كتاب مذكور است ، به طورى كه درباره گشتاسب (پادشاهى كه زردشت او را دعوت مى كند و به آیین خود در مى آورد) اختلاف است . برخى او را با ویشتاسب پدر داریوش هخامنشى برابر دانسته اند. از سوى دیگر از نظر تاریخى مسلم است كه ویشتاسب نه یك پادشاه ، بلكه استاندارى بوده است .
2-3- تعالیم زردشت
در آیین زردشت سه اصل عملى گفتار نیك ، پندار نیك ، كردار نیك وجود دارد كه مانند آن را در ادیان مختلف مى یابیم . از جمله در اسلام آمده است : ((الایمان قول باللسان و اقرار بالجنان و عمل بالاركان .))
احترام به آتش به عنوان یكى از مظاهر خداى روشنایى و افروخته نگه داشتن آن و انجام مراسمى خاص در اطراف آن در معابدى به نام آتشكده مشخصترین ویژگى این آیین است . همچنین آبادانى ، كشاورزى دامدارى و شهرنشینى مورد ستایش قرار گرفته است . احترام به حیوانات ، مخصوصا سگ و گاو، همچنین خوشرفتارى با مردم نیز جایگاهى به حیوانات ، مخصوصا سگ و گاو، همچنین خوشرفتارى با مردم نیز جایگاهى ویژه دارد. برخى از آداب و رسوم سرزمین ما از قبیل مراسم چهارشنبه سورى و سوگند خوردن به روشنایى چراغ و چیزهاى دیگر با تعالیم زردشتى ارتباط دارد.
همچنین برخى زندیقان قرون نخست اسلام گرایشهاى زردشتى داشتند.
3-3- اوستا
كتاب آسمانى زردشتیان اوستا نام دارد كه به معناى اساس و بنیان و متن است . این كتاب به خط و زبان اوستایى نوشته شده است كه به ایران باستان تعلق دارد و با زبان پهلوى و سانسكریت همریشه است . به عقیده بسیارى از محققان ، خط اوستایى در دوره ساسانیان (226 - 641 م .) پدید آمد و اوستا كه قبلا در سینه ها بود، به آن خط كتابت شد و به قولى این كار پس از ظهور اسلام صورت گرفته است .
زردشتیان و پژوهشگران بر این مساءله اتفاق دارند كه اوستا در اصل بسیار بزرگتر بوده است كه به عقیده برخى روى 12000 پوست گاو نوشته بود. اوستاى كنونى داراى 83000 كلمه است و احتمالا اصل آن داراى 345700 كلمه (یعنى چهار برابر) بوده است . اوستاى اصلى به 21 نسك (كتاب یا بخش ) تقسیم مى شد و اوستاى كنونى نیز 21 نسك است .
اوستا 5 بخش دارد:
1- یسنا (= جشن و پرستش )؛ قسمتى از این بخش گاتها نامیده مى شود (به معناى سرود). این بخش كه مشتمل بر ادعیه و معارف دینى و معروفترین قسمت اوستاست ، به خود زردشت نسبت داده مى شود، در حالى كه سایر قسمتهاى اوستا را به پیشوایان دین زردشت نسبت مى دهند؛
2- ویسپرد (= همه سروران ) مشتمل بر نیایش ؛
3- وندیداد (= قانون ضد دیو) درباره حلال و حرام و نجس و پاك ؛
4- یشتها (= نیایش سرود و تسبیح )؛
5- خرده اوستا (= اوستاى كوچك ) درباره اعیاد و مراسم مذهبى و تعیین سرودهاى آنها زردشتیان ، علاوه بر اوستا، تفسیرى به نام زنداوستا و كتب مقدس دیگرى به زبان پهلوى دارند.
4-3- داستان خلقت و دو گانه پرستى
كسى نمى داند گرایش زردشتیان به خدایان دو گانه (خداى نیكى و خداى بدى یا خداى روشنایى و خداى تاریكى ) در چه عصرى آغاز شده است . در قسمت گاتها (از یسناى اوستا) كه به خود زردشت نسبت داده مى شود، اهریمن در برابر خرد مقدس صف آرایى مى كند و نه در برابر آهورمزدا كه خداى واحد و فوق پروردگاران روشنایى و تاریكى است . همچنین گروهى از زردشتیان به نام زروانیان در عصر ساسانى پدید آمدند كه معتقد به خداى یكتا به نام زروان بودند و او را از خداى روشنایى و تاریكى برتر مى شمردند. این فرقه پیروان بسیارى در ایران آن روز داشته است .(12)
5- 3- خدایان
با مطالعه در آیین زردشت معلوم مى شود كه وى در میان ایرانیان به اصلاح دینى قیام كرده و خرافات مذهب باستانى آریاییان را مورد حمله قرار مى داده است . از جمله آنكه وى از آهور مزدا تبلیغ مى كرده و خدایان قوم خود را كه دئوه (= دیو) خوانده مى شده اند، باطل مى دانسته و آنها را خداى دروغ دوستان مى نامیده است .
در آیین زردشت ، آهور مزدا 6 دستیار دارد كه به منزله فرشتگان ادیان ابراهیمى هستند. آن دستیاران را امشاسپندان یعنى جاویدان مقدس ‍ مى نامند. آنها رهبرى دارند به نام سپنتامئنیو یعنى خرد مقدس و نامهاى خودشان از این قرار است :
1- وهومن (Vohuman)؛
2- اشه وهیشته (Asha-vahishta)؛
3- خشتره وائیریه (Xshathra-vairya)؛
4- سپنته ارمئیتى (Spenta-armaiti)؛
5- هئورتات (Haurvartat)؛
6- امرتات (Ameretat).
پس از آنها یزتها قرار دارند كه 30 عدد از آنها معروفند. اینها تشكیلات خرد مقدس هستند. در مقابل ، اهریمن هم تشكیلاتى دارد.(13)
طبق آیین زردشت دوره كهن كنونى جهان 12000 سال است . خداى نیكى مدت 3000 سال بر جهان حكمرانى مى كرد و در این مدت خداى بدى در تاریكى به سر مى برد. پس از این مدت خداى بدى از تاریكى بیرون آمد و با خداى نیكى روبرو شد. خداى نیكى به وى 9000سال مهلت داد كه با او مقابله كند. وى اطمینان داشت كه سرانجام خود او به پیروزى خواهد رسید. در این زمان هر دو به آفریدن نیك و بد آغاز كردند و بدین گونه با یكدیگر به مبارزه برخاستند. پس از 3000 سال زردشت آفریده شد و از این زمان به بعد توازن قوا به نفع خداى نیكى گرایید و به سیر صعودى خود ادامه داد.
6- 3- آخر الزمان
در هزاره گرایى زردشتى (Millennialism Zoroastrean)انتظار ظهور سه منجى از نسل زردشت مطرح است . این منجیان یكى پس از دیگرى جهان را پر از عدل و داد خواهند كرد.
1- هوشیدر، 1000 سال پیش زردشت ؛
2- هوشیدرماه ، 2000 سال پس از زردشت ؛
3- سوشیانس (یا سوشیانت )، 3000 سال پس از زردشت كه با ظهور او جهان پایان مى یابد.
7- 3- بقاى روح
زردشتیان به جاودانگى روح عقیده دارند. آنان مى گویند روان پس از ترك جسم تا روز رستاخیز در عالم برزخ مى ماند. همچنین آنان به صراط، میزان اعمال ، بهشت و دوزخ معتقدند. بهشت آیین زردشت چیزى مانند بهشت اسلام است ، ولى به خاطر مقدس بودن آتش ، دوزخ زردشتى جایى بسیار سرد و كثیف است كه انواع جانوران در آن ، گناهكاران را آزار مى دهند.
8- 3- وضع كنونى
بیش از هزار سال است كه زردشتیان ایران به بمبئى هندوستان كوچیده اند و اكنون حدود صد و پنجاه هزار نفر از آنان در آن سامان زندگى خوبى دارند و پارسى نامیده مى شوند حدود پنجاه هزار نفر از ایشان نیز در یزد، كرمان و تهران سكونت دارند.
افراد برجسته اى در گذشته از این اقلیت كوچك برخاسته اند، مانند ارباب كیخسرو شاهرخ نماینده زردشتیان در مجلس شوراى ملى در عصر شهید مدرس (ره ). وى كه كه صندوقدار مجلس بود به درستكارى و بى آلایش ‍ شهرت داشت . شهید مدرس (ره ) یك بار در مجلس گفته بود: ((در این مجلس فقط یك مسلمان وجود دارد و آن هم ارباب كیخسرو است !.))(14)
زردشتیان قومى تحصیل كرده و با فرهنگ هستند و همواره رفتارشان با دیگران خوب بوده است .
4- مانویت
مانویت در فاصله میان ظهور مسیحیت و اسلام پدید آمد و در مدت كوتاهى فراگیر شد و پیروانى پرشور و با اخلاق گرد آورد. این تركیبى است از اعتقادات صابیان ، بوداییان ، زردشتیان و مسیحیان . اصول عرفانى و انسانى این آیین به گسترش آن شتاب داد و آن را در شرق تا چین و در غرب تا مركز اروپا پیش برد. حاكمان ایران و روم و سرزمینهاى دیگر با مانویان از در خصومت در آمدند و دسته دسته آنها را كشتند و سرانجام ، محكمه تفتیش اروپا آخرین گروه مانویان را در سیزدهم میلادى نابود كرد.
1 - 4- سر گذشت مانى
مانى در یك خانواده ایرانى در شهر بابل به سال 216 م . متولد شد. پدرش ‍ پاتك نامیده مى شد كه از همدان به بابل رفته و آیین صابیان را پذیرفته بود.
مانى در سال 228 م . ادعاى رسالت كرد و براى تبلیغ آیین خود به سرزمینهاى مختلف رفت . وى به سال 243 م . هنگام تاجگذارى شاپور اول نزد او آمد و وى را به دین خود دعوت كرد. شاه از او استقبال كرد او نیز كتابى به پهلوى ساسانى نوشت و آن را شاپورگان نامید. وى براى تبلیغ دین خود به آسیاى میانه نیز سفر كرد و پس از بیست سال در زمان بهرام اول به ایران بازگشت . این پادشاه با مانى دشمنى كرد و او را در سال 274 م . كشت .
پیروان مانى پس از او مانویت را تبلیغ كردند و حتى آن را به قسمتهایى از اروپا و چین گسترش دادند. بیشتر مانویان در آسیاى میانه بودند. این آیین بر اثر فشار زردشتیان و مسیحیان ضعیف شد و پس از چندى با گسترش اسلام تقریبا از میان رفت . اقلیتهایى از مانویان در مناطقى مانند بوسنى هرزگوین تا قرنها باقى ماندند و سرانجام نابود شدند.
برخى از نهضتهاى ملى ایرانیان در قرون نخست اسلام از مانویت الهام مى گرفت همچنین برخى زندیقان قرون نخست اسلام گرایشهاى مانوى داشتند.
2- 4- منابع مانوى
بسیارى از منابع مانوى قرنها پس از ظهور اسلام وجود داشته و مطالبى از آنها در كتب تاریخى قدیم نقل شده است . این كتابها اندك اندك از میان رفت تا اینكه اخیرا مقدار زیادى از آثار مانوى در شهر تورفان در تركستان چین از خاك بیرون آمد و بر اطلاعات ما در باب مانویت افزود.

یكى از نوآوریهاى مانى این بود كه با در نظر گرفتن بیسوادى عموم مردم ، از نقاشى استفاده مى كرد و علاوه بر نوشتن مطالب دینى ، آنها را نقاشى مى كرد و مجموعه اى به نام ارژنگ پدید آورده بود كه بقایاى آن اخیرا كشف شد. برخى از كتابهاى دیگر او و پیروانش نیز مصور بودند. شش كتاب زیر قطعا توسط مانى نوشته شده است :
1- شاپورگان كه به زبان پهلوى بوده و قطعاتى از آن در تورفان كشف شده است ؛

2- انگلیون (انجیل ) این كتاب مصور بوده و احتمالا ارژنگ همان است ؛
3- گنجیه زندگان شامل احكام ؛
4- پراگماتیا (كتاب جامع )؛
5- كتاب رازها؛
6- كتاب دیوها؛
3- 4- تعالیم و مبانى
مانى مى گفت : ((حكمت و حقیقت الهى را پیامبران در زمانهاى مختلف و سرزمینهاى گوناگون نشر دادند. روزگارى بودا در هندوستان ، زمانى زردشت در ایران ، هنگامى عیسى در فلسطین و اكنون من ، مانى پیغمبر خدا هستم و براى نشر حقایق در سرزمین بابل ماءموریت دارم .)) بیشتر تعالیم مانى بر مسیحیت و زردشتى گرى استوار است و در این آیین جنگ نور و ظلمت نقش مهمى بر عهده دارد.
مانویان جامعه را به پنج طبقه دینى تقسیم مى كردند:
1- فریستگان یا فریشتگان كه دوازده تن بودند و جانشینان مانى شمرده مى شدند؛
2- ایسپاساگان یا اسقفان كه هفتاد و دوتن بودند؛
3- مهیشتگان یا كشیشان كه سیصد و شصت نفر بودند؛
4- ویزیدگان یا گزیدگان كه شمارشان بسیار بود و دین مانى را تبلیغ كردند؛
5- نغوشاكان یا نیوشندگان كه عامه پیروان مانى بودند و شمارشان از همه بیشتر بود.
مانویان ، تحت تاءثیر آیین زردشت ، سه اصل اخلاقى را رعایت مى كردند و آنها را سه مهر مى نامیدند؛
1- مهر دهان (پرهیز از گفتار زشت )؛
2- مهر دست (پرهیز از كردار زشت )؛
3- مهر دل (پرهیز از پندار زشت ).
پیروان مانى گیاهخوار بودند و طبقات اول تا چهارم حق ازدواج و مال اندوزى نداشتند. مانویان نماز و روزه داشتند و معبد خود را خانگاه مى نامیدند كه همان خانقاه صوفیان دوران اسلام است .(15)
5- مزدك
بحرانهاى اجتماعى در پدید آمدن باورهاى دینى نقش مهمى دارند و دینهایى كه در زمان و مكانى بحرانى تاءسیس مى شوند، گسترشى عمومى مى یابند. آیین به شدت اجتماعى مزدك یكى از شواهد این مدعاست . فردوسى در شاهنامه هنگام سخن گفتن از پادشاهى قباد، شرح مفصلى از ظهور مزدك مى دهد. وى مى گوید مزدك حكیمى بود كه مردم را در زمان تنگى برانگیخت تا به انبار غله هجوم برند و از این راه شهرت وى بالا گرفت .
1- 5- سرگذشت مزدك
مزدك پسر بامداد در زمان قباد (488-531 م .) از میان دانایان و دانشمندان از شهر مازیارا در كنار دجله كه اكنون كوت العماره خوانده مى شود، برخاست . تاریخ نگاران ، حتى آنان كه با وى مخالف بوده اند، به خرد و منطق و صفات برجسته او اشاره كرده اند. مى گویند او مردى پرهیزكار بود و لباس ساده اى بر تن مى كرد.
مزدك هیچ گاه ادعاى پیامبرى نداشت و خود را پیرو شخصى به نام بوندوس مى دانست كه در حدود سال 300 م . اصلاحاتى در مانویت پدید آورده بود و در ایران و روم پیروانى داشت .
2-5- قیام مزدك
در شاهنامه فردوسى مى خوانیم كه مزدك مردى خردمند و سخنور بود. روزى دید مردم گرسنه و بینواى كشور در اطراف كاخ پادشاه آمده اند و از او نان مى خواهند. مزدك كه در دربار منصبى داشت ، از پادشاه پرسید: ((اگر كسى را مار گزیده و در حال مردن باشد، ولى دوست یا همسایه او نوشدارویى داشته باشد و از دادن آن مضایقه كند، با این شخص چه باید كرد؟)) قباد پاسخ داد: ((سزاى او مرگ است .)) مزدك پرسید: ((اگر مردم نیازمند نان باشند و كسى كه نان دارد، به ایشان ندهد، سزاى او چیست ؟)) قباد پاسخ داد: ((سزاى او مرگ است .))
3-5. دیدگاهها
اندیشه هاى مزدك در كتابى به نام مزدك نامه گرد آمده بود كه پس از ظهور اسلام ابن المقفع به عربى ترجمه شد و قرنها وجود داشت ، ولى اكنون یافت نمى شود. مزدك از جهاتى با كنفوسیوس و افلاطون قابل مقایسه است ؛ زیرا مكتب وى كاملا سیاسى و اجتماعى است . مزدك گونه اى اسبراك در اموال را تبلیغ مى كرد و براى برانداختن اختلاف طبقات مى كوشید. ازدواج میان اشراف و غیراشراف را جایز مى دانست و آنچه معروف است كه وى معتقد به اشتراك جنسى بود، صحت ندارد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 10 بهمن 1392
شنبه 26 بهمن 1392 08:59 ب.ظ
سلام منتظران!از اینکه همچنان مرا همراهی میکنید صمیمانه سپاسگزار و دعا گوی شما عزیزان هستم

از شما دعوت میکنم و درخواست می کنم در وبلاگ من حضور پیدا کرده و در چندین مطالب و پست هایی که گذاشتم از نظرات زیبای شما بهره مند شوم....

لطفا بیاید...

التماس دعای فرج و شفای بیماران....

با تشکر
مهدی یارتان
سه شنبه 15 بهمن 1392 04:09 ب.ظ
دلخوشم به مستحبی که جوابش واجب است
السلام علیک یا اباصالح المهدی

به ما هم سربزنید
جمعه 11 بهمن 1392 10:57 ق.ظ
طلب خوبی یود
پنجشنبه 10 بهمن 1392 06:33 ب.ظ
ممنوئن از شما هم که سر زدید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

سایت خدماتی بیست تولز

target="_blank" href="http://www.bahar22.com"> bahar22

كد پرواز پرندگان

تعبیر خواب آنلاین

استخاره با قرآن کریم
دریافت کد استخاره آنلاین

ابزار پرش به بالا